Etiket arşivi: iş göremezlik ödeneği

2 Günlük Rapor Parası

images

 

SGK geçici iş göremezlik raporlarının ilk 2 günü için ödeme yapmamaktadır. 2 günden fazla olan raporlarda 2 günü aşan her gün için ödeme yapmaktadır. Örnek vermek gerekirse 1 veya 2 gün rapor alan kişiye ödeme yapılmaz. 3 gün rapor alan kişiye ilk 2 gün için ödeme yapılmayacağından dolayı 1 günlük ödeme yapılacaktır. Bu durum sadece hastalık halinde geçerli olup, iş kazası, meslek hastalıkları ve analık halinde doğumdan önce ve sonra sekizer hafta, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki süreye iki haftalık süre ilave edilerek her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

SGK’nın ödemediği bu 2 günlük süre işçi ve işverenler arasında her zaman sorun olmaktadır. Bazı şirketler bu 2 günlük sürenin ücretini çalışanlarına ödemekte ancak bazı şirketler ise ödememektedir. İşverenler bu 2 günlük sürenin ücretini 6098 sayılı borçlar kanunun 409. maddesine göre karşılamak ile yükümlüdür. Bu konuya İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Şakir Gülsever yazısında şu şekilde açıklık getirmiştir;

 

Personelin 2 günlük veya 2 günden fazla rapor alması durumunda SGK hastalık ile ilgili geçici iş göremezlik raporlarının 2 günlük kısmı ödememektedir. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları durumunda ise kurum tarafından bu günlerin ücreti ödenmektedir.

Bugüne kadar yapılan tartışmalarda 2 günlük geçici iş göremezlik ücretinin işçilere SGK tarafından ödenmemesi işçi ve işveren ilişkilerinde sorunlara neden olmaktadır. Bu konuda 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile getirilen yükümlülükler firmalar tarafından uygulanmadığı görülmektedir.

31.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Borçlar Kanunun 409 maddesi ile getirilen hüküm gereğince işverenlerin SGK tarafından ödenmeyen bu 2 günlük ücreti herhangi bir yolla ödenmediği takdirde bu süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödenmesi gerektiği konusunda yükümlülük getirilmiştir.
6098 Sayılı Yasanın 408-409 Maddelerinde sayılan haller de “İş görme ediniminin ifasının engellenmesi halinde ücret” başlığı altında yer alan 409 Madde kapsamında İşçinin çalışmayı durdurması halinde başlığı altında değerlendirme yapıldığında Geçici İş Göremezlik süresinin ödenmeyen 2 günlük ücret için ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

409 Madde de “Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.” İfadesi ile ödeme yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Personelin raporlu ve izinli olduğu durumlarda 2 günlük ücretin bordroda çalışılmış diye gösterilmesi ve SGK primi ödenmesi halinde iş kazası ve benzeri durumlar yönünden sorunlar yarattığı gibi personele ödeme yapılması durumunda diğer çalışanlar nezdinde olumsuz durumlar yaşanacaktır. Bu durumun önlenmesi için bordrosunda bu günlerin prim olarak ödenmemesi ve 2 günlük raporlu kısmın eksik gün olarak beyanı gerektiği ortaya çıkmaktadır. 2 günlük ücretlerin ödenmesi halinde personelin aldığı raporlara dikkat edilmesi ve soruşturulmasına ihtiyaç ortaya çıkacaktır. Bu durumda işveren usulsüz rapor alan personel varsa durumu engelleyecek politikalar geliştirmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Şakir Gülsever

İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı

 

 

Borçlar kanunu ile her ne kadar konuya açıklık getirilmiş ise de “hakkaniyete uygun ücret ödenmesi” ibaresi başka bir tartışmayı gündeme getirecektir. Bazı işverenler normal ücretini bazıları ise asgari ücrete göre bir ödeme yapmaktadırlar. Buradaki diğer bir önemli nokta ise çalışan yevmiye usulü veya günlük ücret esasına göre ücret alıyorsa ücretinden kesinti yapılabilmektedir.