Etiket arşivi: bordro

Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı..

Kıdem tazminatı tavanının hesabında Başbakanlık Müsteşarına yapılan emekli ikramiyesi esas alınmaktadır. Bu çerçevede, maaş hesaplamasında esas alınan verilerde değişiklik olduğunda kıdem tazminatı tavanı da değişmektedir.

27.08.2015 tarih 29458 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu 2015/8057 tarih- sayılı kararı gereği;

“5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranları belirten grupların yeniden düzenlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/8/2015 tarihli ve 7467 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

 

Bakanlar Kurulu’nun anılan kararı 01.09.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

01.09.2015- 31.12.2015 tarihleri arası kıdem tazminatı tavan tutarı: 3.828,37 TL’dir.

 

Kaynak : http://iskanunu.com/yasal-degisiklikler/2567-kidem-tazminati-tavani-yeniden-degisti

İşsizlik Sigortası Nedir?

işsizlik sigortası

İşsizlik sigortası; bir işyerinde işverene bağlı çalışmakta iken, çalışmasına engel teşkil edecek herhangi bir durum olmamasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğrayacakları gelir kayıplarını kısmen karşılamak suretiyle çalışanların zor duruma düşmelerini engelleyen ve Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

Kimler yararlanabilir? Okumaya devam et

Kıdem Tazminatı Nedir?

490-632

Bir işverene bağlı olarak belirli bir süre çalışan işçiye işinden ayrılırken verilen paradır. Her işçi işinin son bulması nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanamaz. Kıdem tazminatını alabilmek için bazı şartları sağlamış olmak gerekmektedir. Bu şartlar 1475 sayılı kanunun halen yürürlükte olan 14.maddesinde düzenlenmiştir; Okumaya devam et

AGİ Nedir? (Asgari Geçim İndirimi)

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) en temel ifadeyle çalışanların ödediği gelir vergisinden indirim yapılması suretiyle net  maaşına ekleme yapılmasıdır. Çalışanların medeni hali, bakmakla yükümlü olduğu kişiler gibi etkenler hesaplanacak AGİ tutarını etkiler.

Yasal olarak çalışanın beyanı esas olduğu için çalışan işe başladığında AGİ formunu doldurup şirketin insan kaynakları birimine bu formu vermekle yükümlüdür. Çalışan durumundaki değişikliği de en kısa zamanda İK birimine bildirmek zorundadır.

Çalışanın durumuna göre alacağı AGİ ödemesi yeni düzenlemeyle birlikte aşağıdaki tabloda gözüktüğü gibidir;

 

01 Mayıs 2015 Tarihinden İtibaren Yeni Hesaplama Tablosu;  Okumaya devam et

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Yazısı

Yeni işe başlayan kişilerden getirmesi istenen evraklardan biri de kümülatif gelir vergisi matrahı yazısıdır. Kümülatif gelir vergisi matrahı yazısı eski bir uygulama olup çalışan işini değiştirdiğinde yeni iş verini vergi dilimlerini tutturması ve ilgili vergi dilimine göre vergi ödemesi için bu yazıyı çalışandan istiyordu. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı Mevzuatına göre  kümülatif gelir vergisi matrahı yazısı artık bir şey ifade etmemektedir. Çalışan her iş değiştirdiğinde matrahı sıfırdan “0” ‘dan başlamaktadır. Ekte İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının konuyla ilgili olarak verdiği özelge bulunmaktadır;

GIB Mevzuat Kümülatif Vergi Matrahı