Staj

staj dosyası

Staj Nedir?

Staj, mesleki ve teknik lise ve üniversite öğrencilerinin okulda edindikleri bilgi birikimini gerçek hayatta uygulamalı olarak görmeleri için uygulanan bir işbaşı eğitim programıdır. Bu programları etkin bir şekilde değerlendiren öğrenciler  kariyerlerinde daha sağlam adımlarla ilerleyebilirler. Stajların süresi ne kadar olursa olsun öğrencilere kattıkları birtakım faydalar bulunmaktadır. Bu faydalardan bazıları şunlardır;

  • Okulda öğrenilen teorik bilgiyi pratik bilgiye dönüştürebilmesine, 
  • Gerçek hayatta iş yaşamını deneyimlemesine,
  • Çok sayıda yeni mezun aday içinden ön plana çıkmasını,
  • Kendisine güven kazanmasına,
  • Kendisini tanımasına ve yeteneklerinin farkına varmasına katkı sağlar.

Bazı işletmeler  stajı maalesef çok yanlış anlamakta ve yorumlamaktadırlar. Stajyer öğrenci işletmede sadece fotokopi çekmek, dosyaları düzeltmek ve evrakları toparlamakla ilgilenen kişi değildir. Stajyer öğrencilere bu gözle bakılması ve sadece bu işlerin verilmesi hem işletmenin imajını kötü etkiler hemde öğrenci için ilk iş deneyimi olacağından dolayı iş hayatına farklı gözle bakmasına sebep olur ve hevesi kırılabilir. Bu durum stajyer öğrenciler fotokopi çekmesin ya da dosya düzeltmesinler demek değildir. Sadece asıl işleri bunlar değildir. Bu işleri de yapmalıdırlar ancak stajda asıl öğrenmeleri gereken konuları es geçmeden yapmalıdırlar.

Staj, öğrencinin staj dosyasında belirtilen tarih ile başlar ve belirtilen tarih ile sona erer. Stajyer öğrenciler, eğitim yaptıkları işletmelerde uygulanan çalışma sürelerine ve işyeri kurallarına diğer işçiler gibi uymak zorundadırlar. Staj bitim tarihinden sonra staj yapan öğrencinin staj yaptığı işletmede işe devam etmesi halinde, artık 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olacak ve 5510 Sayılı Kanun gereği de SGK işe giriş bildirgesinin verilmesi zorunludur.

Stajını kayıtlı olduğu eğitim ve öğretim kurumu aracılığı ile yapmayan ve kendi bulduğu işverenin yanında “stajyer” unvanı ile çalışmaya başlayan kişilerin ise stajyer olmadığı için bir işçi-işveren ilişkisi ortaya çıktığından dolayı bu kişiler “işçi” statüsünde değerlendirilmelidir.

Stajyer Öğrenci çalıştırmak zorunlu mu?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu madde 18’e göre 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları işçi sayısının en az %5, en fazla %10’u kadar mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur.

Stajyer Öğrenci Çalıştırmazsam Ne Olur?

6111 sayılı Torba yasa ile düzenlemeye gidilerek 10 ve daha fazla işçi çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde mesleki eğitim kapsamına alınan, ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince ilgili dönemde geçerli olan asgari ücretin net tutarının 1/3’ü nispetinde, 20 ve daha fazla işçi çalıştırılması halinde 2/3’ü nispetinde Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdürler.

Stajyerlere Ödenecek Ücret

İşletmelerde meslek eğitimi gören stajyer ücretleri ve ücretlerdeki artışlar okul müdürlükleri ile iş yerleri arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre tespit edilir. İşletmelerde mesleki eğitim gören stajyer öğrencilere, 20 ve üzerinde işçi çalıştıran işletmelerde asgari ücretin %30’undan, 20’den az işçi çalıştıran işyerlerinde %15’inden aşağı ücret ödenemez. Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenecek ücretler asgari ücreti aşmaması koşulu ile her türlü vergiden müstesnadır.

Aşağıdaki tabloda 2015 yılı 2. dönem net asgari ücrete göre mesleki eğitim gören öğrencilere ödenebilecek en düşük tutarlar belirtilmiştir;

Dönemi 20 ve Üzerinde İşçi Çalıştıran İşyerlerinde 20’den Az İşçi Çalıştıran İşyerlerinde
01.07.2015 – 31.12.2015 273,12 ₺ 136,56 ₺

 

*3308 sayılı Mesleki Eğitim kanunu md. 33’e göre sigorta primleri stajyerlerin öğrenim gördükleri kurul tarafından asgari ücretin %50’si üzerinden eğitim kurumlarının bütçelerine konan ödenek üzerinden karşılanacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir