Kategori arşivi: Sosyal Güvenlik

İbranamenin İspat Gücü ve Geçerliliği?

İşçi’ lerin iş yerinden çeşitli nedenlerle işten ayrılmaları sırasında yasada belirlenmiş olan şekil ve şartları taşıyan ibraname düzenlenmesi ve imzalatılması zorunludur. Düzenlenen İbranamenin geçerli olması için işçi ’nin işten ayrıldığı ayda tahakkuk ettirilen ücret, fazla,mesai gibi kazançlar dışında yapılan ek ödemeler,sosyal hakları ile kıdem ve ihbar tazminatı hak ederek işten ayrılması halinde kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık izin alacakları gibi tüm ödemlerin doğru hesaplanarak bordroya konması ve ibra alınması  gerekmektedir.

Okumaya devam et

2016 Yılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi Yayınlandı

Asgari ücretin 1.647,00 TL olması ile birlikte işveren maliyetini azaltacak “100,00 TL” tutarında asgari ücret Desteği konulu 2016/4 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayınlandı.

Okumaya devam et

İşyeri Bildirgesinin İnternetten Gönderilmesi

sgk-isyeri-bildirgesi-600x358

İşveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgelerinin, e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden gönderilmesine imkan sağlayan program çalışmaları tamamlanmıştır.

Okumaya devam et

2016 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

 

2016 yılı için belirlenen 5510 sayılı kanun idari para cezaları aşağıdaki tablodaki gibidir;

Okumaya devam et

2016 yılı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları

2016 yılı için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

6331 İdari Para Cezaları

Kaynak: http://www.alomaliye.com/2016/01/11/6331-sayili-is-sagligi-ve-guvenligi-kanunu-idari-para-cezalari/

Yabancıların Çalışma İzni

ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almak zorundadır (4817 sayılı Kanun md.4). Çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Ancak istisna olarak ülkemizdeki Serbest Bölgelerde çalışacak yabancılara Ekonomi Bakanlığı, Üniversitelerde görev yapacak yabancı uyruklu akademik personele ise YÖK çalışma izni vermektedir.

Bakanlığımıza yapılacak çalışma izni başvuruları bir işyeri veya işletme üzerinden yapılmaktadır. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkan veren bir izin sistemi mevcut değildir. Bir yabancı işveren olmaksızın kendi başına çalışma izni başvurusunda bulunamaz.

Okumaya devam et

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Nedir?

SGDP belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi nam ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir.

Okumaya devam et

Ücretsiz İzinler..

YASAL HAK OLARAK ÜCRETSİZ İZİNLER

Ücretsiz izin kavramının tanımı ve nasıl kullanılacağı ile ilgili hususlar kanunda açıkça belirtilmemiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 56 ve 74’te işçiye hak olarak verilen ücretsiz izinler dışında diğer tüm ücretsiz izinlerin tarafların rızasıyla kullanılması gerekmektedir.

Bahsedilen izinlerden Madde 56’da belirtilen, yıllık iznini başka bir şehirde geçirecek olan işçiye, talep etmesi durumunda verilen 4 günlük ücretsiz yol iznidir. Bu izin, gidiş dönüş sürelerinde işçinin yolda geçireceği süreler gözetilerek, işçiye kanunen tanınmış bir haktır. İşçinin talebi durumunda işveren, bu izni vermekle yükümlüdür.

Okumaya devam et

SGK Genelgesi 2015/22

01.09.2015 tarihli SGK genelgesi 2015/22 (6645 Sayılı Kanundaki Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları)

 

01.09.2015 TARİHLİ SGK GENELGESİ

2 Günlük Rapor Parası

images

 

SGK geçici iş göremezlik raporlarının ilk 2 günü için ödeme yapmamaktadır. 2 günden fazla olan raporlarda 2 günü aşan her gün için ödeme yapmaktadır. Örnek vermek gerekirse 1 veya 2 gün rapor alan kişiye ödeme yapılmaz. 3 gün rapor alan kişiye ilk 2 gün için ödeme yapılmayacağından dolayı 1 günlük ödeme yapılacaktır. Bu durum sadece hastalık halinde geçerli olup, iş kazası, meslek hastalıkları ve analık halinde doğumdan önce ve sonra sekizer hafta, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki süreye iki haftalık süre ilave edilerek her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

SGK’nın ödemediği bu 2 günlük süre işçi ve işverenler arasında her zaman sorun olmaktadır. Bazı şirketler bu 2 günlük sürenin ücretini çalışanlarına ödemekte ancak bazı şirketler ise ödememektedir. İşverenler bu 2 günlük sürenin ücretini 6098 sayılı borçlar kanunun 409. maddesine göre karşılamak ile yükümlüdür. Bu konuya İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Şakir Gülsever yazısında şu şekilde açıklık getirmiştir;

 

Personelin 2 günlük veya 2 günden fazla rapor alması durumunda SGK hastalık ile ilgili geçici iş göremezlik raporlarının 2 günlük kısmı ödememektedir. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları durumunda ise kurum tarafından bu günlerin ücreti ödenmektedir.

Bugüne kadar yapılan tartışmalarda 2 günlük geçici iş göremezlik ücretinin işçilere SGK tarafından ödenmemesi işçi ve işveren ilişkilerinde sorunlara neden olmaktadır. Bu konuda 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile getirilen yükümlülükler firmalar tarafından uygulanmadığı görülmektedir.

31.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Borçlar Kanunun 409 maddesi ile getirilen hüküm gereğince işverenlerin SGK tarafından ödenmeyen bu 2 günlük ücreti herhangi bir yolla ödenmediği takdirde bu süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödenmesi gerektiği konusunda yükümlülük getirilmiştir.
6098 Sayılı Yasanın 408-409 Maddelerinde sayılan haller de “İş görme ediniminin ifasının engellenmesi halinde ücret” başlığı altında yer alan 409 Madde kapsamında İşçinin çalışmayı durdurması halinde başlığı altında değerlendirme yapıldığında Geçici İş Göremezlik süresinin ödenmeyen 2 günlük ücret için ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

409 Madde de “Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.” İfadesi ile ödeme yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Personelin raporlu ve izinli olduğu durumlarda 2 günlük ücretin bordroda çalışılmış diye gösterilmesi ve SGK primi ödenmesi halinde iş kazası ve benzeri durumlar yönünden sorunlar yarattığı gibi personele ödeme yapılması durumunda diğer çalışanlar nezdinde olumsuz durumlar yaşanacaktır. Bu durumun önlenmesi için bordrosunda bu günlerin prim olarak ödenmemesi ve 2 günlük raporlu kısmın eksik gün olarak beyanı gerektiği ortaya çıkmaktadır. 2 günlük ücretlerin ödenmesi halinde personelin aldığı raporlara dikkat edilmesi ve soruşturulmasına ihtiyaç ortaya çıkacaktır. Bu durumda işveren usulsüz rapor alan personel varsa durumu engelleyecek politikalar geliştirmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Şakir Gülsever

İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı

 

 

Borçlar kanunu ile her ne kadar konuya açıklık getirilmiş ise de “hakkaniyete uygun ücret ödenmesi” ibaresi başka bir tartışmayı gündeme getirecektir. Bazı işverenler normal ücretini bazıları ise asgari ücrete göre bir ödeme yapmaktadırlar. Buradaki diğer bir önemli nokta ise çalışan yevmiye usulü veya günlük ücret esasına göre ücret alıyorsa ücretinden kesinti yapılabilmektedir.